W tym tygodniu „na bogato” – wpis dzień po dniu :) Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wykładnię takich pojęć jak: rozbiórka, odbudowa czy remont w kontekście robót budowlanych, którym w praktyce budowlanej nadaje się różne nazwy (np. rewaloryzacja, rewitalizacja) albo wykonuje się je w bardo szerokim zakresie (np. wymiana wszystkich lub prawie wszystkich elementów budynku). W pierwszym przypadku nie zmienia to jednak charakteru prawnego takich robót (rewaloryzacja czy rewitalizacja to, w świetle Prawa budowlanego, remont), w drugim – powoduje, że otrzymują one inną kwalifikację prawną (wymiana wszystkich albo prawie elementów budynku to już rozbiórka). Rozważania na powyższy temat odnajdujemy w wyroku NSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2012 r. (II OSK 281/11), którego tezy cytuję poniżej. Warto być czujnym i zwracać uwagę na wspomniane niuanse, aby nie narazić się na przykrą w skutkach interwencję organów nadzoru budowlanego.

1. Naprawa lub wymiana wszystkich lub prawie wszystkich elementów budynku w praktyce oznaczająca jego rozbiórkę w znacznej części lub w całości i ponowne wzniesienie obiektu przy zastosowaniu nowych i innych wyrobów budowlanych, niż użyto w stanie pierwotnym, nie może być rozumiana jako remont.
2. Rekonstrukcja obiektu budowlanego, podobnie jak rewaloryzacja czy rewitalizacja, z uwagi na wymagany zakres wykonywanych robót budowlanych w rozumieniu p.b. oznaczają odbudowę obiektu budowlanego.
3. Roboty budowlane polegające na remoncie istniejących obiektów budowlanych i odbudowie mają dwie wspólne cechy: prowadzą do odtworzenia stanu pierwotnego obiektu i przy użyciu wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Różny natomiast jest zakres wykonywanych robót budowlanych. W przypadku remontu odtworzenie stanu pierwotnego obiektu budowlanego wymaga napraw, wymiany lub odnowienia niektórych tylko elementów obiektu w przeciwieństwie do odbudowy, kiedy ten zakres jest znacznie szerszy. Poza tym w przypadku remontu obiekt jemu poddany zazwyczaj jest jeszcze użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a remont ma zapobiec na przyszłość jego degradacji fizycznej i technicznej, nadmiernemu i zbyt szybkiemu zużyciu. Natomiast obiekt budowlany wymagający odbudowy, najczęściej w całości lub w części, nie spełnia już swych funkcji użytkowych z uwagi na nadmierne zużycie lub zniszczenie swej substancji.

Najnowsze wpisy