Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę deweloperów farm wiatrowych na bardzo niekorzystną dla nich interpretację art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, forsowaną przez Ministerstwo Rolnictwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1-2 wspomnianej ustawy:

Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha – wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Kością niezgody jest pojęcie „zwartego obszaru projektowanego do przeznaczenia”, które Ministerstwo Rolnictwa odnosi do całego obszaru elektrowni wiatrowej, co oznacza zliczanie wszystkich powierzchni gruntów klas I-III zajętych pod budowę wiatraków oraz infrastruktury. W ten oto sposób w wielu przypadkach powstaje obowiązek uzyskiwania przez gminy zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenie gruntów tychże klas w planie miejscowym. Należy w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze w 2008 r. Ministerstwo Rolnictwa twierdziło coś zupełnie przeciwnego a mianowicie, że „zwarty obszar projektowanego do przeznaczenia” należy odnosić osobno do każdego wiatraka wraz z infrastrukturą, w szczególności, z droga dojazdową. Obecnie problem polega na tym, że wiele gmin zastosowało się do interpretacji ministerialnej z 2008 r. i nie występowało do Ministerstwa Rolnictwa o wspomnianą zgodę na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych w ramach uchwalania planów miejscowych. Ministerstwo Rolnictwa uważa, że plany miejscowe uchwalone przez te gminy są niezgodne z prawem i powinny zostać uchylone. Jednak moim zdaniem, obecna interpretacja ministerialna jest co najmniej wątpliwa.

Na zlecenie Klienta jestem gotowy sporządzić opinię wykazującą błędy w rozumowaniu Ministerstwa Rolnictwa, która może posłużyć jako ekspertyza w indywidualnej sprawie Klienta.

Najnowsze wpisy