Jakkolwiek procent pokrycia kraju planami miejscowymi jest nadal niezadowalający, to jednak coraz więcej gmin uchwala takie plany. Wejście w życie nowego planu miejscowego lub jego zmiany może spowodować zarówno wzrost jak i spadek wartości nieruchomości. W drugim z powołanych przypadków właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu ustawodawca przyznał określone roszczenia odszkodowawcze, których nie zawsze są oni świadomi. Dlatego też pozwolę sobie w paru zdaniach przybliżyć treść i warunki dochodzenia owych roszczeń.

Zgodnie z art. 36 i n. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy m.in. odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. Szkoda ta będzie równa obniżeniu wartości nieruchomości stanowiącemu różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Wartość odszkodowania wyznacza się na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że gmina oaz właściciel czy użytkownik wieczysty gruntu postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe.

,

Najnowsze wpisy