Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na uchwałę 7 sędziów NSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. (II OPS 2/12; LEX nr 1226666) istotną, w szczególności, dla podmiotów dysponujących odrębnym prawem własności lokalu w budynku spółdzielni:

Wykonywany przez spółdzielnię mieszkaniową, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni uprawnia ją do samodzielnego dysponowania nieruchomością wspólną na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 p.b., bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności, wyłącznie w zakresie eksploatacji i utrzymania zarządzanej nieruchomości wspólnej.

Powyższa uchwała dotyczy sytuacji, w której spółdzielnia musi wykazać się posiadaniem tytułu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, aby wykonać w budynku prace mieszczące się w zakresie eksploatacji i zarządzania nieruchomością wspólną (tj. w granicach zwykłego zarządu ową nieruchomością). W przypadku prac wykraczających poza ten zakres (np. przebudowa budynku), potrzebna będzie już wyraźna zgoda właścicieli lokali stanowiących odrębną własność.

Najnowsze wpisy