Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niewątpliwie, najważniejszą dla inwestorów zmianą jest wprowadzenie zasady, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III (a więc niezależnie od powierzchni tych gruntów) wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Trudno taką zmianę uznać za korzystną z punktu widzenia inwestorów, z drugiej strony jednak znika nieostre i będące przedmiotem rozbieżnych interpretacji pojęcie „zwartego obszaru projektowanego do zmiany przeznaczenia”. O wspomnianych problemach interpretacyjnych pisałem już na blogu. Poniżej link do tekstu nowelizacji:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/503

Najnowsze wpisy