We wpisie z 13 kwietnia informowałem Państwa o prowadzonej przeze mnie sprawie o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu miejscowego. Właśnie przyjąłem podobną sprawę, w ramach której będę reprezentował klienta wobec Lotniska Okęcie. Obniżenie wartości nieruchomości w tym przypadku nastąpiło ze względu na objęcie jej obszarem ograniczonego użytkowania, ustanowionym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Podstawę do roszczenia odszkodowawczego daje art. 136 Prawa ochrony środowiska w brzmieniu:

Art. 136. 1. W razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.
2. Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania.
3. W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany pomocą prawną w powyższym zakresie, zapraszam do korzystania z moich usług.

Najnowsze wpisy