W dzisiejszym wpisie chciałbym na podstawie dwóch niedawno wydanych orzeczeń sądowych zwrócić uwagę na różnice pomiędzy pojęciami: budowy, rozbudowy, przebudowy oraz remontu, którymi posługuje się Prawo budowlane.

Przypomnijmy zatem, że zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

I tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 8 maja 2017 r. (II SA/Kr 256/17, LEX nr 2305353) stwierdza: Przebudowa wyłączona została z pojęcia budowy ze względu na fakt, że wyróżnikiem budowy jest powstanie nowej substancji budowlanej w znaczeniu „zmiany charakterystycznych parametrów danego obiektu” – np. zwiększenie kubatury obiektu. W przypadku przebudowy może zmienić się, poprzez np. zmianę parametrów technicznych, układ funkcjonalny budynku – pod warunkiem, że parametry charakterystyczne zachowają swoją wielkość sprzed budowy (…). Wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje wprawdzie zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, lecz nie obejmuje ona charakterystycznych parametrów takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, stanowi przebudowę obiektu budowlanego. Efektem rozbudowy obiektu jest zawsze powstanie nowej substancji budowlanej. Natomiast przy przebudowie może dojść do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych, lecz „parametry charakterystyczne”, a więc najistotniejsze zachowują wielkość sprzed przebudowy.

Z kolei przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 p.b.). Takimi robotami jest np. wymiana okien. Nie jest natomiast remontem likwidacja bądź tworzenie otworów okiennych. Tego rodzaju roboty stanowią bowiem przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a p.b. i nie zostały wymienione w art. 29 p.b. jako zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonanie otworu okiennego wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2017 r., IV SA/Po 281/17, LEX nr 2307480).

Powyższe rozróżnienia mają istotne znaczenie w zakresie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych, jak zasygnalizowano w ostatnim z przytoczonych orzeczeń. O tym, czy będziemy potrzebowali decyzji o pozwoleniu na budowę, wspomnianego zgłoszenia, czy też żadnego z powyższych, decydują, przede wszystkim, przepisy art. 29 i 30 Prawa budowlanego. Owe przepisy uzależniają zastosowanie wspomnianych trzech reżimów prawnych od rodzaju obiektu budowlanego, a także od tego, czy będziemy go budować, przebudowywać, rozbudowywać, czy remontować.

Najnowsze wpisy