Nabywanie nieruchomości pod inwestycje budowlane

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami nabywania nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycje budowlane. Na wstępie przedstawione zostaną prawa rzeczowe, które stanowią tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a następnie umowy wykorzystywane przy transakcjach nabycia nieruchomości (umowa przedwstępna i przyrzeczona oraz umowa zobowiązującą i rozporządzająca) jak również umowa sprzedaży. Wykładowca zarysuje konstrukcje transakcji nabycia gruntu z warunkami zabudowy oraz pozwoleniem na budowę i ze głoszeniem budowy/ robót budowlanych w trybie Prawa budowlanego, a także omówi przepisy o rękojmi i gwarancji jakości, obejmujące nabywaną nieruchomość. Na zakończenie przedstawione zostanie rozwiązanie umowy sprzedaży nieruchomości oraz odstąpienie od niej. Szkolenie będzie w znacznej mierze oparte na praktycznych doświadczeniach wykładowcy oraz na orzecznictwie sądowym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów akwizycji nieruchomości oraz działów inwestycji, członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za nabywanie gruntów oraz inwestycje, prawnicy wewnętrzni.

PROGRAM RAMOWY:

  1. Pojęcie nabywania nieruchomości:
    1. prawo własności;
    2. prawo użytkowania wieczystego;
    3. inne prawa rzeczowe;
    4. prawa obligacyjne dotyczące nieruchomości.
  2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  3. Umowa przedwstępna i umowa przyrzeczona.
    1. elementy konstytutywne umowy przedwstępnej;
    2. termin i warunek;
    3. forma umowy przedwstępnej a możliwość dochodzenia roszczeń z umowy.
  4. Umowa zobowiązująca i umowa rozporządzająca.
  5. Umowa przedwstępna i przyrzeczona czy umowa zobowiązująca i rozporządzająca?
  6. Elementy konstytutywne umowy sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem pod inwestycję budowlaną:
    1. cena;
    2. wydanie nieruchomości.
  7. Prawa i obowiązku sprzedającego i kupującego.
  8. Nabycie gruntu z:
    1. decyzją o warunkach zabudowy;
    2. pozwoleniem na budowę;
    3. dokonanymi zgłoszeniami budowy/ robót budowlanych.
  9. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości.
  10. Rękojmia i gwarancja jakości przy sprzedaży nieruchomości.
  11. Wygaśnięcie umowy sprzedaży nieruchomości:
    1. rozwiązanie na mocy porozumienia stron;
    2. odstąpienie ustawowe i umowne od umowy.
  12. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).