Budowa, eksploatacja i likwidacja stacji paliw płynnych – regulacje prawne

CZAS TRWANIA:12 h (2 dni po 6 h)

O SZKOLENIU:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z przepisami regulującymi budowę, eksploatację i likwidację stacji paliw płynnych. Oprócz omówienia przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie lokalizacji stacji paliw płynnych, prowadzący wskaże na wymogi ochrony środowiska obowiązujące przy budowie i eksploatacji stacji jak również przepisy techniczno-budowlane. W trakcie szkolenia analizowane będą studia przypadków oraz zostanie zaprezentowane aktualne orzecznictwo sądowe. Pod koniec szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji firm realizujących stacje paliw płynnych, członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za inwestycje, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, architekci, pracownicy działów utrzymania i eksploatacji firm eksploatujących stacje paliw płynnych.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Zagadnienia wstępne:
  1. pojęcie budowy, przebudowy, remontu i konserwacji stacji paliw płynnych/ obiektów budowlanych znajdujących się na stacji;
  2. specyfika budowy (przebudowy) i eksploatacji stacji paliw płynnych a przepisy Prawa budowlanego;
  3. pozostałe przepisy prawne regulujące budowę (przebudowę) i eksploatację stacji paliw płynnych;
 2. Pozwolenia środowiskowe w zakresie budowy i eksploatacji stacji paliw płynnych (najistotniejsze zagadnienia):
  1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowy stacji paliw płynnych;
  2. pozwolenia wodnoprawne w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej;
  3. pozwolenia w zakresie wytwarzania odpadów oraz gospodarki odpadami;
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/ decyzja o warunkach zabudowy a planowana lokalizacja stacji paliw płynnych.
 4. Pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych a zgłoszenie budowy poszczególnych jej elementów:
  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  2. kiedy pozwolenie na budowę a kiedy tylko zgłoszenie budowy/ robót budowlanych?
  3. termin na wydanie pozwolenia na budowę – czy na pewno 65 dni?
  4. treść i forma wniosku o pozwolenie na budowę stacji paliw płynnych;
 5. Eliminacja pozwolenia na budowę z obrotu prawnego:
  1. postępowanie odwoławcze;
  2. nadzwyczajne środki prawne wnoszone od pozwolenia na budowę oraz ich skutki dla funkcjonowania stacji paliw płynnych;
  3. najczęściej popełniane błędy przez organy wydające pozwolenia na budowę.
 6. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 7. Przepisy techniczno-budowlane w zakresie budowy stacji paliw płynnych:
  1. obowiązek dostosowania do dnia 31 grudnia 2012 r. istniejących stacji paliw płynnych do nowych przepisów techniczno-budowlanych;
  2. szczegółowe przepisy techniczno-budowlane:
   1. usytuowanie stacji paliw płynnych;
   2. zabudowa stacji paliw płynnych;
   3. zbiorniki magazynowe, urządzenia i rurociągi technologiczne stacji paliw płynnych;
   4. magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego;
   5. zasilanie stacji paliw płynnych.
 8. Budowa w ostrej granicy działki – za zgodą czy bez zgody sąsiada?
 9. Samowola budowlana:
  1. pojęcie oraz istota;
  2. legalizacja samowoli budowlanej – czy budowanie wbrew prawu jest opłacalne?
 10. Pozwolenie na użytkowanie stacji paliw płynnych a zgłoszenie zakończenia budowy poszczególnych jej elementów:
  1. przesłanki wydania pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenia zakończenia budowy;
  2. treść wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia budowy;
  3. obowiązkowe kontrole organów nadzoru budowlanego oraz inspekcji państwowych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie;
  4. zmiana sposobu użytkowania stacji paliw płynnych.
 11. Użytkowanie stacji paliw płynnych:
  1. obowiązki użytkownika stacji paliw płynnych;
  2. kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie kontroli stacji paliw płynnych oddanej do użytkowania.
 12. System organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
 13. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).