Budowa i eksploatacja obiektów handlowych – zagadnienia prawne

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Program szkolenia uwzględnia specyfikę budowy i eksploatacji obiektów handlowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przepisami normującymi proces budowlany obiektu handlowego, począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę aż po pozwolenie na użytkowanie oraz eksploatację obiektu. Prowadzący zinterpretuje przepisy budzące w praktyce największe wątpliwości, przedstawi najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz administracyjnych jak również najnowsze nowelizacje ustawy Prawo budowlane . W trakcie szkolenia analizowane będą studia przypadków a pod jego koniec zostały przewidziane indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji sieci handlowych, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, architekci i prawnicy pracujący przy budowie obiektów handlowych.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Definicja obiektu handlowego i specyfika regulacji dotyczących takich obiektów.
 2. Pozwolenie na budowę a zgłoszenie robót budowlanych.
 3. Treść i forma wniosku o pozwolenie na budowę.
 4. Obiekt budowlany jako inwestycja znacząco oddziaływująca na środowisko.
 5. Postępowania odwoławcze od pozwolenia na budowę:
 6. Wyrugowanie ostatecznego pozwolenia na budowę z obrotu prawnego i jego następstwa.
 7. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 8. Samowola budowlana.
 9. Pozwolenie na użytkowanie a zgłoszenie zakończenia budowy:
  1. przesłanki wydania pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenia zakończenia budowy;
  2. obowiązkowe kontrole organów nadzoru budowlanego oraz inspekcji państwowych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie;
  3. zatowarowanie obiektu handlowego a pozwolenie na użytkowanie;
  4. konsekwencje użytkowania obiektu handlowego przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie;
  5. zmiana użytkowania obiektu handlowego lub jego części.
 10. Użytkowanie obiektu handlowego:
  1. obowiązki użytkownika obiektu budowlanego;
  2. okresowe kontrole obiektu handlowego;
  3. obowiązek odśnieżania dachu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
 11. Indywidualne zapytania i konsultacje

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).