Budowa elektrowni wiatrowych – zagadnienia prawne

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych problemów prawnych, z jakimi spotykają się inwestorzy budujący elektrownie wiatrowe w Polsce. Program obejmuje wszystkie etapy realizacji elektrowni wiatrowej, począwszy od zagadnień planowania przestrzennego (zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zmiany w istniejących planach miejscowych lub uchwalenie nowych) poprzez zabezpieczenie prawa do gruntów, na których zostaną zlokalizowane turbiny wiatrowe, aż po sam proces budowlany, w szczególności, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Prowadzący, posiadający bogate doświadczenia praktyczne w obsłudze prawnej budowy elektrowni, przedstawi rozwiązania problemów prawnych, które uczestnicy szkolenia spotykają w praktyce, zostaną także zapoznani z interpretacją spornych przepisów oraz z orzecznictwem sądowym i sądowo-administracyjnym obejmującym zagadnienia istotne dla realizacji elektrowni wiatrowych. W trakcie szkolenia analizowane będą studia przypadku a pod jego koniec zostały przewidziane indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, członkowie zarządu, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji firm realizujących elektrownie wiatrowe, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru inwestorskiego pracujący przy takich inwestycjach.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Lokalizowanie elektrowni wiatrowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy:
  1. charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz procedura zmiany studium;
  2. charakter prawny planu miejscowego i procedura jego zmiany;
  3. W jaki sposób inwestor może wpływać na treść planu miejscowego?
  4. Jak formułować treść planu miejscowego, aby uniknąć komplikacji na etapie realizacji elektrowni wiatrowej ?
  5. Skutki wejścia w życie planu miejscowego lub jego zmiany dla inwestora.
 2. Decyzja o warunkach zabudowy:
  1. istota i charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy;
  2. procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
  3. pozycja sąsiadów w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowej;
  4. Dlaczego dla elektrowni wiatrowej nie można wydać decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?
  5. Skutki uchylenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji elektrowni wiatrowej.
 3. Tytuł prawny do gruntów przeznaczonych pod elektrownie wiatrowe:
  1. zastosowanie umowy dzierżawy:
   1. najistotniejsze elementy umowy dzierżawy;
   2. środki prawne zapobiegające wypowiedzeniu umowy przez wydzierżawiającego.
 4. Drogi publiczne w projekcie budowy elektrowni wiatrowej:
  1. rodzaje dróg i podmioty odpowiedzialne za zarządzanie nimi;
  2. zgody i pozwolenia niezbędne do korzystania z dróg publicznych jako:
   1. dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych;
   2. miejsc instalacji podziemnych kabli elektroenergetycznych.
 5. Proces budowy elektrowni wiatrowej:
  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  2. rotory nad działką sąsiada – jak zabezpieczyć interes inwestora?
  3. pozwolenie na budowę a zgłoszenie robót budowlanych;
  4. pozwolenie na budowę:
   1. termin na wydanie pozwolenia na budowę;
   2. treść i forma wniosku o pozwolenie na budowę;
   3. postępowanie odwoławcze od pozwolenia na budowę;
   4. pozycja sąsiadów w postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowej;
   5. skutki uchylenia ostatecznego pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej;
  5. pozwolenie na użytkowanie elektrowni wiatrowej;
   1. przesłanki wydania pozwolenia na użytkowanie;
   2. treść wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie;
   3. obowiązkowe kontrole organów nadzoru budowlanego oraz inspekcji państwowych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie.
 6. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).