Kontrakty budowlane – najnowsze regulacje prawne

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Szkolenie prezentuje najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o roboty budowlane (w szczególności, dotyczące gwarancji za roboty budowlane oraz odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę na rzecz podwykonawców) jak również innych ustaw regulujących kontrakty budowlane. Prowadzący omówi poszczególne postanowienia umowy o roboty budowlane oraz aktualne orzecznictwo, uczestnicy będą mogli także przeanalizować studia przypadków. Pod koniec szkolenia zarezerwowano czas na indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji (obsługujących inwestycje na potrzeby własne firmy jak również firm realizujących inwestycje na zlecenie inwestorów), członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za inwestycje, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Umowa o roboty budowlane jako podstawowy regulator procesu inwestycyjnego.
 2. Cechy konstytutywne umowy.
 3. Forma umowy.
 4. Przedmiot świadczenia umownego.
 5. Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania robót budowlanych.
 6. Wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane:
  1. rodzaje wynagrodzenia;
  2. sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia;
  3. gwarancja zapłaty za roboty budowlane;
  4. odpowiedzialność solidarna za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane;
 7. Odbiór robót budowlanych.
 8. Gwarancja jakości i rękojmia za wady robót budowlanych.
 9. Wygaśnięcie umowy o roboty budowlane:
  1. odstąpienie od umowy;
  2. przedawnienie roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane.
 10. Rodzaje umów o roboty budowlane.
 11. Studium przypadku.
 12. Indywidualne pytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).