Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Zaznajomienie uczestników z istotą oraz rodzajami odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, tj. projektanta, kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego oraz samego inwestora. Prowadzący przedstawi wykłądnię przepisów prawa regulujących powołąną odpowiedzialność, uwzględniając praktyczne ich zastosowanie. Wiedza wyniesiona ze szkolenia pozwoli jego uczestnikom uniknąć sytuacji powodujących odpowiedzialność a z drugiej strony dyscyplinować innych uczestników procesu budowlanego. Pod koniec szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji (obsługujących inwestycje na potrzeby własne firmy jak również firm realizujących inwestycje na zlecenie inwestorów), członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za inwestycje, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Istota oraz rodzaje odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego;
 2. Odpowiedzialność projektanta:
  1. z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej;
  2. za szkodę powstałą wskutek wady obiektu budowlanego;
  3. odszkodowawcza typu gwarancyjnego;
 3. Odpowiedzialność zawodowa oraz karna projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
 4. Odpowiedzialność cywilna i karna inwestora.
 5. Odpowiedzialność wykonawcy budowlanego:
  1. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
  2. z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego;.
 6. Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy wobec podwykonawców – ograniczenie ryzyka podwójnej płatności.
 7. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane.
 8. Procesowe aspekty odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego.
 9. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).