Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami zagospodarowania gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Prowadzący szczegółowo przedstawi procedury uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wskazując instrumenty prawne służące inwestorom do oddziaływania na kształt powołanych aktów prawnych. Ponadto, uczestnicy zapoznają się z zasadami postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, z wymogami formalnymi obowiązującymi inwestorów w ramach powoływanych postępowań a także ze środkami odwoławczymi od takich decyzji. Szkolenie będzie w znacznej mierze oparte na studiach przypadków opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń prowadzących oraz na orzecznictwie sądowym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji (obsługujących inwestycje na potrzeby własne firmy jak również firm realizujących inwestycje na zlecenie inwestorów), członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za inwestycje, architekci, pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-implikacje dla przyszłego zagospodarowania gruntu:
  1. charakter prawny studium;
  2. treść studium;
  3. postanowienia studium a decyzja o warunkach zabudowy;
  4. procedura uchwalania studium.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
  1. charakter prawny planu miejscowego;
  2. treść planu miejscowego;
  3. studium a plan miejscowy;
  4. procedura uchwalania planu miejscowego;
  5. skutki wejścia w życie planu miejscowego dla obecnego i przyszłego sposobu zagospodarowania gruntu.
 3. Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  1. postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  2. plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  3. najważniejsze różnice pomiędzy decyzją o warunkach zabudowy a decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  4. znaczenie wykładni pojęcia “cel publiczny” dla warunków zabudowy nieruchomości;
  5. zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) i jego implikacje dla przyszłej inwestycji budowlanej;
  6. wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy – skutki i metody przeciwdziałania;
  7. najczęstsze błędy popełniane przez organy administracji publicznej wydające powołane decyzje oraz skutki takich błędów dla przyszłej inwestycji budowlanej;
 4. Zmiana gruntów rolnych i leśnych na budowlane.
 5. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).