Postępowania administracyjne w przedmiocie zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji w jego obszarze obiektów budowlanych i urządzeń

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Realizacja inwestycji budowlanych nierzadko wymaga zajęcia pasa drogowego na czas budowy czy też zlokalizowania w jego obszarze obiektów budowlanych lub urządzeń. Szkolenia przybliża procedury administracyjne regulujące powyższą materię. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie występować w powołanych postępowaniach tak, aby należycie przygotować teren pod przyszłą budowę i nie powodować komplikacji prawnych. Omówiona zostanie także procedura wydawania zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdu z drogi publicznej. Wykładowca przeanalizuje bogate orzecznictwo oraz wzorce dokumentów, udostępnione w materiałach szkoleniowych. Na końcu szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji (obsługujących inwestycje na potrzeby własne firmy jak również firm realizujących inwestycje na zlecenie inwestorów), kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz wszystkie osoby mające w praktyce do czynienia z zajmowaniem pasa drogowego oraz lokalizowaniem w jego obrębie obiektów budowlanych i urządzeń.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Definicja i status prawny pasa drogowego.
 2. Ochrona pasa drogowego:
  1. zakaz dokonywania określonych czynności w pasie drogowym;
  2. wyjątki od powołanego zakazu;
  3. umieszczanie nadziemnych urządzeń liniowych w pobliżu pasa drogowego.
 3. Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:
  1. przesłanki wydania zezwolenia na lokalizację obiektów;
  2. treść wniosku o zajęcie pasa drogowego;
  3. organ właściwy do wydania zezwolenia;
  4. treść zezwolenia;
  5. termin na wydanie zezwolenia i skutki jego niedochowania;
  6. opłaty za zajęcie pasa drogowego
   1. obliczanie i ustalanie opłat za zajęcie pasa drogowego
   2. stawki opłaty
   3. terminy uiszczania opłaty
   4. skutki nieterminowego wnoszenia opłat;
  7. zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  8. skutki naruszenia warunków zajęcia pasa drogowego;
  9.  postępowanie administracyjne w sprawie samowoli budowlanej;
  10. przywracanie pasa drogowego do stanu poprzedniego;
 4. Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
  1. przesłanki wydania zezwolenia na lokalizację obiektów;
  2. organ właściwy do wydania zezwolenia;
  3.  treść zezwolenia;
  4. termin na wydanie zezwolenia i skutki jego niedochowania;
 5. Lokalizacja kanału technologicznego (zmiany w ustawie o drogach publicznych wprowadzone ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych):
  1. przekazanie Prezesowi UKE informacji o przebiegu nowo zlokalizowanego kanału technologicznego;
  2. ogłoszenie o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego;
  3. procedura składania ofert dotyczących wykorzystania kanału technologicznego;
  4. udostępnienie kanału technologicznego na podstawie umowy dzierżawy lub najmu, za opłatą.
 6. Budowa i przebudowa zjazdu z drogi publicznej.
 7. Indywidualne zapytania o konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).