Praktyczne stosowanie ustawy deweloperskiej

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2012 r. Trzy najważniejsze instytucje, które wprowadza ustawa, to: prospekt informacyjny, umowa deweloperska i rachunek powierniczy. W założeniu mają one zabezpieczyć interesy prawne klientów nabywających lokale mieszkalne i domy od deweloperów. To z kolei związane jest z nowymi obowiązkami deweloperów, większymi kosztami obsługi inwestycji i ryzykami prawnymi. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo przeanalizowane rozwiązania ustawowe pod względem skutków i wspomnianych ryzyk. Pod koniec szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kadra kierownicza firm deweloperskich, menadżerowie projektu, pracownicy działów przygotowania inwestycji oraz działów sprzedaży takich firm, pracownicy banków finansujących inwestycje deweloperskie, prawnicy obsługujący inwestycje budownictwa mieszkaniowego, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Zagadnienia wstępne:
  1. zakres regulacji ustawy deweloperskiej,
  2. ustawa deweloperska a inne akty prawne.
 2. Krytyczna analiza definicji legalnych zawartych w ustawie.
 3. Prospekt informacyjny
  1. treść prospektu informacyjnego,
  2. doręczenie prospektu informacyjnego potencjalnemu nabywcy,
  3. procedura zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym.
 4. Dokumenty udostępnianie przez dewelopera do wglądu potencjalnemu nabywcy.
 5. Umowa deweloperska:
  1. forma umowy,
  2. ujawnianie roszczeń nabywcy z tytułu umowy deweloperskiej w księdze wieczystej,
  3. odstąpienie od umowy deweloperskiej:
   1. nabywcy,
   2.  dewelopera,
   3. forma i skutki odstąpienia.
  4. podział kosztów notarialnych sporządzenia umowy deweloperskiej pomiędzy dewelopera a nabywcę.
 6. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego.
 7. Przeniesienie na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.
 8. Obligatoryjne środki ochrony nabywcy:
  1. mieszkaniowe rachunki powiernicze
   1. regulacja powierniczego rachunku bankowego w ustawie Prawo bankowe,
   2. zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
   3. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
   4. umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego,
   5. zasady wypłaty środków z powołanych rachunków.
  2. gwarancja ubezpieczeniowa i gwarancja bankowa.
 9. Sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy deweloperskiej.
 10. Postępowanie w przypadku upadłości dewelopera i jej skutki dla nabywców lokali (domów).
 11. Całościowa ocena ustawy deweloperskiej oraz skutków jej obowiązywania.
 12. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).