Prawne due diligence elektrowni wiatrowej

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z istotą oraz funkcją prawnego due diligence elektrowni wiatrowej, dokonywanego zwykle w związku z jej sprzedażą. Ponieważ elektrownie wiatrowe posadawiane są na gruntach dzierżawionych przez inwestora, stąd też ich badanie prawne odbiega od klasycznego due diligence nieruchomości. Uczestnicy poznają specyfikę wspomnianej analizy, jej poszczególne etapy oraz najczęściej spotykane w praktyce problemy prawne rzutujące na transakcję sprzedaży elektrowni wiatrowej. Szkolenie będzie oparte w znacznej mierze na studiach przypadków opracowanych na podstawie doświadczeń prowadzącego, które nabył on, świadcząc obsługę prawną na rzecz deweloperów farm wiatrowych. Pod koniec szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, członkowie zarządu, menadżerowie projektu, dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy działów inwestycji firm realizujących elektrownie wiatrowe, prawnicy wewnętrzni.

PROGRAM RAMOWY:

I. Pojęcie i zastosowanie badania due diligence:

 1. Rodzaje badania due diligence.
 2. Przedmiot i cel badania.

II. Struktura raportu due diligence:

 1. Zagadnienia wstępne:
  1. zastrzeżenia prawne;
  2. cel raportu w świetle planowanej transakcji i opis jego struktury;.
 2. Analiza umów stanowiących tytuł prawny inwestora do nieruchomości przeznaczonych pod elektrownię wiatrową:
  1. umowy dzierżawy oraz inne umowy;
  2. służebności;
  3.  nieruchomości, do których przysługuje inwestorowi tytuł prawny, a obciążenia prawami osób trzecich.
 3. Analiza obecnego i przyszłego zagospodarowanie nieruchomości przeznaczonych pod elektrownie wiatrową na podstawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. decyzji o warunkach zabudowy;
  3. rozbieżne interpretacje przepisów zezwalających na zmianę przeznaczenia nieruchomości na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączeni z produkcji rolniczej i leśnej.
 4. Analiza pozwoleń środowiskowych niezbędnych do budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowej.
 5. Analiza pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie elektrowni wiatrowej
 6. Analiza kwestii regulacyjnych:
  1. warunki techniczne przyłączenia do sieci;
  2. umowa o przyłączenie do sieci;
  3.  koncesja na wytwarzanie energii;
  4. umowa na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych.
 7. Podsumowanie:
  1. wskazanie ryzyk związanych z transakcją mającą za przedmiot nieruchomości;
  2. sposoby wyeliminowania powołanych ryzyk.

III. Studia przypadku:

 1. Omówienie wyciągów z przykładowych raportów prawnego due diligence;
 2. Problemy i ryzyka najczęściej spotykane w raportach prawnego due diligence.

IV. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).