Prawne due diligence nieruchomości czyli jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Zaznajomienie uczestników szkolenia z istotą oraz funkcją prawnego due diligence nieruchomości, w szczególności, z zasadami sporządzania raportów due diligence oraz z problemami i ryzykami najczęściej spotykanymi w tychże raportach. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu zawodowym, prowadzący wskaże rodzaje transakcji, które poprzedzane są badaniem due diligence, a także szczegółowo omówi strukturę raportu. Szkolenie będzie oparte w znacznej mierze na studiach przypadków opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń prowadzącego, w tym na przykładowych raportach due diligence. Pod koniec szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, menadżerowie projektu odpowiedzialni za pozyskiwanie gruntów pod inwestycje, dyrektorzy i kierownicy działów ekspansji, dyrektorzy inwestycyjni, dyrektorzy finansowi, członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za inwestycje, audytorzy, biegli rewidenci.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Pojęcie i zastosowanie badania due diligence:
  1. rodzaje badania due diligence;
  2. przedmiot i cel badania.
 2. Struktura raportu due diligence:
  1. zagadnienia wstępne:
   1. zastrzeżenia prawne;
   2. cel raportu w świetle planowanej transakcji i opis jego struktury;
  2. opis nieruchomości na podstawie informacji ujawnionych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
  3. podstawy nabycia nieruchomości w ujęciu historycznym;
  4. obciążenia nieruchomości prawami osób trzecich:
   1.  obciążenia ujawnione i nie ujawnione w księgach wieczystych;
   2. ograniczone prawa rzeczowe, prawa obligacyjne i roszczenia osób trzecich dotyczące nieruchomości;
   3. ciężary publicznoprawne;
  5. obecnie i przyszłe zagospodarowanie nieruchomości (w tym zabudowa nieruchomości oraz infrastruktura techniczna);
  6. ochrona środowiska:
   1. skażenie i zanieczyszczenie nieruchomości (gleby, powietrza, wody);
   2. decyzje, pozwolenia i uzgodnienia wymagane dla używania nieruchomości i prowadzenia na niej działalności gospodarczej;
  7. ubezpieczenie nieruchomości;
  8. postępowania administracyjne, sądowo-administracyjne oraz sądowe dotyczące nieruchomości;
  9. podsumowanie:
   1. wskazanie ryzyk związanych z transakcją mającą za przedmiot nieruchomość;
   2. sposoby wyeliminowania powołanych ryzyk.
 3. Studia przypadku:
  1. analiza przykładowych raportów due diligence;
  2. problemy i ryzyka najczęściej spotykane w raportach.
 4. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).