Prawne uwarunkowania lokalizacji i budowy urządzeń przesyłowych

CZAS TRWANIA:12 h (2 dni po 6 h)

O SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych problemów prawnych, z jakimi spotykają się inwestorzy budujący urządzenia przesyłowe. W ramach szkolenia zebrane zostały rozproszone po wielu ustawach przepisy normujące lokalizację i budowę urządzeń przesyłowych, począwszy od uchwalania planów miejscowych, uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu aż po uzyskanie praw do gruntów, na których urządzenia przesyłowe mają zostać zlokalizowane, samą budowę takich urządzeń oraz ich eksploatację. Omówiona zostanie także regulowanie stanu prawnego już istniejących urządzeń przesyłowych. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z aktualnym orzecznictwem sądowym i sądowo-administracyjnym, w trakcie szkolenia analizowane będą studia przypadku a pod jego koniec zostały przewidziane indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Przedsiębiorstwa przesyłowe, inwestorzy budujący urządzenia przesyłowe, architekci oraz urbaniści lokalizujący i projektujący urządzenia przesyłowe, firmy wykonawcze, menadżerowie projektu, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru inwestorskiego pracujący przy takich inwestycjach.

PROGRAM RAMOWY:

Dzień I

 1. Pojęcie urządzenia przesyłowego oraz inwestycji liniowej.
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-implikacje dla przyszłego zagospodarowania gruntu:
  1. charakter prawny studium;
  2. treść studium;
  3. procedura uchwalania studium.
 3. Lokalizowanie urządzeń przesyłowych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  1. charakter prawny planu miejscowego;
  2. treść planu miejscowego;
  3. studium a plan miejscowy;
  4. procedura uchwalania planu miejscowego;
  5. skutki wejścia w życie planu miejscowego dla obecnego i przyszłego sposobu zagospodarowania gruntu;
  6. charakterystyka urządzeń przesyłowych pod względem ich zasięgu terytorialnego.
 4. Lokalizowanie urządzeń przesyłowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  3. najważniejsze różnice pomiędzy decyzją o warunkach zabudowy a decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  4. znaczenie wykładni pojęcia “cel publiczny” dla lokalizacji urządzeń przesyłowych i nabywania gruntów pod takie inwestycje;
  5. zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i jego implikacje dla budowy urządzeń przesyłowych;
  6. wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – skutki i metody przeciwdziałania;
 5. Lokalizacja urządzeń przesyłowych na terenach leśnych.

Dzień II

 1. Wykorzystanie ograniczonych praw rzeczowych do lokalizacji urządzeń przesyłowych:
  1. konstrukcja prawna służebności przesyłu;
  2. praktyka stosowania służebności gruntowej i użytkowania;
  3. regulacja stanu prawnego istniejących urządzeń przesyłowych w świetle orzecznictwa.
 2. Uzyskiwanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach budowy urządzeń przesyłowych:
  1. pojęcia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  2. wywłaszczanie nieruchomości pod budowę urządzeń przesyłowych;
 3. Pozwolenie na budowę a zgłoszenie robót budowlanych:
  1. budowa urządzeń przesyłowych (w tym przyłączy) “na zgłoszenie”;
  2. budowa urządzeń przesyłowych na podstawie pozwolenia na budowę:
   1. treść i forma wniosku o pozwolenie na budowę urządzeń przesyłowych;
   2. termin na wydanie pozwolenia na budowę;
   3. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przy budowie urządzeń przesyłowych;
   4. postępowania odwoławcze od pozwolenia na budowę;
   5. nadzwyczajne środki prawne wnoszone od pozwolenia na budowę.
 4. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 5. Samowola budowlana:
  1. pojęcie oraz istota;
  2. legalizacja samowoli budowlanej – czy budowanie wbrew prawu jest opłacalne?
 6. Pozwolenie na użytkowanie a zgłoszenie zakończenia budowy urządzenia przesyłowego:
  1. przesłanki wydania pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenia zakończenia budowy;
  2. treść wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia budowy;
  3. obowiązkowe kontrole organów nadzoru budowlanego oraz inspekcji państwowych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie.
 7. Użytkowanie urządzenia przesyłowego:
  1. obowiązki użytkownika urządzenia przesyłowego;
  2. kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie kontroli urządzenia przesyłowego oddanego do użytkowania.
 8. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).