Prawne uwarunkowania stosowania wyrobów budowlanych

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Szkolenie poświęcone jest przepisom prawa regulującym stosowanie wyrobów budowlanych, a w szczególności, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. W trakcie szkolenia poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia objęte wspomnianą ustawą, przedstawiona zostanie także dokumentacja stwierdzająca możliwość wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu i ich zastosowania w ramach inwestycji budowlanej. Pod koniec szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, architekci.

PROGRAM RAMOWY:

I. Dyrektywa Rady (UE) nr 89/106/EWG z dnia 1 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (“Dyrektywa Budowlana”).

II. Wzajemna relacja Dyrektywy Budowlanej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego Dyrektywę Budowlaną.

III. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

 1. Wybrane definicje legalne.
 2. Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych:
  1. oznakowanie CE,
  2. wykaz wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
  3. znak budowlany,
  4. wyroby budowlane legalnie wprowadzone do obrotu w państwie członkowskim UE.
 3. Aprobata techniczna.
 4. Indywidualna dokumentacja techniczna wyrobu budowlanego.
 5. Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu u inwestora:
  1. organ właściwy do przeprowadzenia kontroli,
  2. uprawnienia organu kontrolującego,
  3. prawa i obowiązki kontrolowanego,
  4. skutki dla inwestora wycofania z obrotu wyrobu budowlanego.
 6. Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.
 7. Dokumentacja stwierdzająca możliwość wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu i ich zastosowania w ramach inwestycji budowlanej.

IV. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).