Prawo budowlane

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przepisami normującymi proces budowlany począwszy od uzyskania pozwolenia na budowę aż po pozwolenie na użytkowanie oraz eksploatację obiektu budowlanego. Prowadzący zinterpretuje przepisy budzące w praktyce największe wątpliwości, przedstawi najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych oraz administracyjnych jak również najnowsze nowelizacje ustawy Prawo budowlane . W trakcie szkolenia analizowane będą studia przypadków a pod jego koniec zostały przewidziane indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji (obsługujących inwestycje na potrzeby własne firmy jak również firm realizujących inwestycje na zlecenie inwestorów), członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za inwestycje, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, architekci.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Pozwolenie na budowę a zgłoszenie robót budowlanych.
  1. kiedy pozwolenie na budowę a kiedy tylko zgłoszenie budowy/ robót budowlanych?
  2. termin na wydanie pozwolenia na budowę.
 3. Treść i forma wniosku o pozwolenie na budowę.
 4. Postępowania odwoławcze od pozwolenia na budowę:
  1. nadzwyczajne środki prawne wnoszone od pozwolenia na budowę;
  2. najczęściej popełniane błędy przez organy wydające pozwolenia na budowę.
 5. Wyrugowanie ostatecznego pozwolenia na budowę z obrotu prawnego i jego następstwa.
 6. Budowa w ostrej granicy działki – za zgodą czy bez zgody sąsiada?
 7. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 8. Samowola budowlana:
  1. pojęcie oraz istota;
  2. legalizacja samowoli budowlanej – czy budowanie wbrew prawu jest opłacalne?
 9. Pozwolenie na użytkowanie a zgłoszenie zakończenia budowy:
  1. przesłanki wydania pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszenia zakończenia budowy;
  2. treść wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia budowy;
  3. obowiązkowe kontrole organów nadzoru budowlanego oraz inspekcji państwowych przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie;
  4. zmiana sposobu użytkowania budynku;
 10. Użytkowanie obiektu budowlanego:
  1. obowiązki użytkownika obiektu budowlanego;
  2. kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie kontroli obiektów budowlanych oddanych do użytkowania.
 11. System organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
 12. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).