Umowa dzierżawy nieruchomości pod elektrownie wiatrową

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami regulującymi umowę dzierżawy powszechnie wykorzystywaną w ramach budowy elektrowni wiatrowych. Omówiona zostanie konstrukcja samej umowy, jej forma, czynsz dzierżawny, możliwości jej zastosowania jako prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypowiedzenie umowy dzierżawy jak również jej cesja. Prowadzący, posiadający bogate doświadczenia praktyczne w obsłudze prawnej budowy elektrowni, przedstawi rozwiązania problemów prawnych, które uczestnicy szkolenia spotykają w praktyce, zostaną także zapoznani z interpretacją spornych przepisów oraz z orzecznictwem sądowym i sądowo-administracyjnym obejmującym zagadnienia istotne dla realizacji elektrowni wiatrowych. W trakcie szkolenia analizowane będą studia przypadku a pod jego koniec zostały przewidziane indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, członkowie zarządu, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji firm realizujących elektrownie wiatrowe, prawnicy wewnętrzni.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Elementy konstytutywne umowy dzierżawy nieruchomości:
  1. oznaczenie przedmiotu dzierżawy;
  2. czynsz:
   1. czynsz za okres przed uruchomieniem elektrowni wiatrowej;
   2. czynsz za okres działania elektrowni wiatrowej;
  3. pożytki;
  4. czas trwania umowy dzierżawy.
 2. Forma umowy dzierżawy nieruchomości.
 3. Uprawnienia i obowiązki wydzierżawiającego i dzierżawcy.
 4. Umowa dzierżawy jako prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 5. Wygaśniecie umowy dzierżawy:
  1. wypowiedzenie bez zachowania terminów wypowiedzenia;
  2. wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia.
 6. Zapobieganie wypowiedzeniu umowy dzierżawy nieruchomości:
  1. ujawnienie umowy dzierżawy w księdze wieczystej;
  2. przepis art. 678 Kodeksu cywilnego:
   1. znaczenie daty pewnej (podpisów notarialnie poświadczonych);
   2. poświadczenie wydania nieruchomości dzierżawcy;
   3. wadliwe postanowienia dotyczące czasu trwania i ich skutki dla dzierżawcy;
  3. najczęstsze błędy popełniane przy stosowaniu art. 678 Kodeksu cywilnego.
 7. Zmiana wadliwych postanowień umowy dzierżawy.
 8. Cesja umowy dzierżawy nieruchomości.
 9. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).