Warunki kontraktowe FIDIC

CZAS TRWANIA:12 h (2 dni po 6 h)

O SZKOLENIU:

Szkolenie jest poświęcone wzorcom umownych w zakresie robót inżynieryjno-budowlanych opracowanych i promowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów: Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), skupiającą krajowe stowarzyszenia niezależnych inżynierów konsultantów. W ramach szkolenia zostaną szczegółowo przedstawione postanowienia wzorców umownych następujących kontraktów FIDIC: kontraktu na budowę (czerwona książka), kontraktu na projekt i budowę (żółta książka), kontraktu na EPC i pod klucz (srebrna książka) jak również kontraktu na projekt, budowę i użytkowanie (złota książka). Wspomniane wzorce umowne zostaną zestawione z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, co pozwoli na wskazanie praktycznych problemów powstających na ich styku. W ramach szkolenia przewidziane sa indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji (obsługujących inwestycje na potrzeby własne firmy jak również firm realizujących inwestycje na zlecenie inwestorów) oraz działów zamówień publicznych, członkowie organów zarządzających spółek odpowiedzialni za inwestycje, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz wszystkie osoby posługujące się w praktyce warunkami kontraktowymi FIDIC.

PROGRAM RAMOWY:

I. Zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC:

 1. Warunki kontraktowe na budowę (czerwona książka);
 2. Warunki kontraktowe na projekt i budowę (żółta książka);
 3. Warunki kontraktowe na EPC i pod klucz (srebrna książka);
 4. Warunki kontraktowe na projekt, budowę i użytkowanie (złota książka).

II. Warunki kontraktowe FIDIC a przepisy prawa polskiego.

III. Warunki kontraktowe FIDIC – porównanie postanowień kontraktowych ksiązki czerwonej, żółtej, srebrnej i złotej:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Zamawiający.
 3. Inżynier.
 4. Wykonawca.
 5. Mianowani podwykonawcy.
 6. Personel kierowniczy i siła robocza.
 7. Urządzenia, materiał i wykonawstwo.
 8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie.
 9. Próby końcowe.
 10. Przejęcie przez Zamawiającego.
 11. Odpowiedzialność za wady.
 12. Obmiary i wycena.
 13. Zmiany i korekta.
 14. Cena kontraktowa i płatność.
 15. Odstąpienie przez Zamawiającego.
 16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę.
 17. Ryzyko i odpowiedzialność.
 18. Ubezpieczenie.
 19. Siła wyższa.
 20. Roszczenia, spory i arbitraż.

IV. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).