Zagadnienia prawne zagospodarowania przestrzennego w ramach budowy obiektów handlowych

CZAS TRWANIA:6 h

O SZKOLENIU:

Program szkolenia uwzględnia specyfikę budowy i eksploatacji obiektów handlowych. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami zagospodarowania gruntów przeznaczonych pod zabudowę obiektów handlowych. Prowadzący szczegółowo przedstawi procedury uchwalania planów miejscowych, z uwzględnieniem obiektów handlowych, wskazując instrumenty prawne służące inwestorom do oddziaływania na kształt powołanych aktów prawnych. Ponadto, uczestnicy zapoznają się z zasadami postępowań administracyjnych o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wymogami formalnymi obowiązującymi inwestorów w ramach powoływanych postępowań a także ze środkami odwoławczymi od takich decyzji. Szkolenie będzie w znacznej mierze oparte na studiach przypadków opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń prowadzących oraz na orzecznictwie sądowym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Inwestorzy, menadżerowie projektu, dyrektorzy i kierownicy działów inwestycji sieci handlowych, kierownicy budowy (robót), architekci, prawnicy pracujący przy planowaniu lokalizacji obiektów handlowych.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-implikacje dla przyszłego zagospodarowania gruntu:
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
  1. charakter prawny i procedura uchwalania;
  2. obiekty handlowe w planie miejscowym;
  3. skutki wejścia w życie planu miejscowego dla obecnego i przyszłego sposobu zagospodarowania gruntu.
 3. Porozumienia z gminami dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w ramach budowy obiektu handlowego.
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. lokalizowanie obiektów handlowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  2. postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  3. plan miejscowy a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  4. najważniejsze różnice pomiędzy decyzją o warunkach zabudowy a decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  5. znaczenie wykładni pojęcia “cel publiczny” dla warunków zabudowy nieruchomości;
  6. zawieszenie postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jego implikacje dla przyszłej budowy obiektu handlowego.
  7. wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy – skutki i metody przeciwdziałania;
  8. najczęstsze błędy popełniane przez organy administracji publicznej wydające powołane decyzje oraz skutki takich błędów dla przyszłej budowy obiektu handlowego.
 5. Zmiana gruntów rolnych i leśnych na budowlane.
 6. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).