Zezwolenia, pozwolenia i koncesje warunkujące lokalizację, budowę oraz eksploatację elektrowni jądrowej

CZAS TRWANIA:12h (2 dni po 6 h)

O SZKOLENIU:

Oferowane szkolenie jest jednym z pierwszych szkoleń na rynku w zakresie aspektów prawnych lokalizacji, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Lokalizacja, budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej to proces niezwykle skomplikowany pod względem organizacyjnym oraz technologicznym, a ponadto przepisy prawa nakładają na inwestora obowiązek posiadania wielu zezwoleń, pozwoleń oraz koncesji. W trakcie szkolenia zostaną omówione procedury administracyjne regulujące ich uzyskiwanie oraz przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne. Wykładowca skomentuje także instytucje i rozwiązania prawne wprowadzone do wspomnianych na wstępie ustaw a pochodzące z regulacji, które już funkcjonują w praktyce. W ramach szkolenia przewidziano indywidualne zapytania i konsultacje.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kadra zarządzająca firm, które będą budować elektrownie jądrowe w Polsce, menadżerowie projektu, kierownicy budowy (robót), inspektorzy nadzoru budowlanego, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, urbaniści, doradcy biznesowi i techniczni powołanych firm, ich podwykonawcy oraz wszystkie osoby, które zamierzają uczestniczyć w projektach budowy elektrowni jądrowych.

PROGRAM RAMOWY:

 1. Energetyka jądrowa w Polsce – wprowadzenie.
 2. Stan prawny sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. Prawo atomowe (“Prawo Atomowe”) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (“Specustawa”).
 3. Obecny zakres regulacji Prawa Atomowego oraz Specustawy.
 4. Zagadnienia terminologiczne.
 5. Ochrona środowiska w ramach budowy elektrowni jądrowej:
  1. ustanawianie obszaru ograniczonego użytkowania wokół elektrowni jądrowej;
  2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i raport środowiskowy;
  3. pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie zintegrowane;
  4. decyzja zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów na terenie przeznaczonym pod budowę elektrowni jądrowej.
 6. Lokalizacja elektrowni jądrowej:
  1. decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenie na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań niezbędnych do sporządzenia raportu lokalizacyjnego;
  2. raport lokalizacyjny;
  3. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.
 7. Zagadnienia bezpieczeństwa jądrowego w ramach budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej:
  1. wstępny raport bezpieczeństwa;
  2. zintegrowany system zarządzania;
  3. dokumentacja dotycząca klasyfikacji bezpieczeństwa,
  4. opinia ogólna Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie rozwiązań organizacyjnych i technicznych,
  5. system ochrony fizycznej obiektu jądrowego;
  6. dozór jądrowy.
 8. Budowa elektrowni jądrowej:
  1. decyzja zasadnicza jako warunek uzyskania pozwolenia na budowę;
  2. opinia wyprzedzająca Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dotycząca planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej;
  3. pozwolenie na prace przygotowawcze na nieruchomości przeznaczonej pod budowę elektrowni jądrowej;
  4. zezwolenie na budowę;
  5. pozwolenie na budowę.
 9. Rozruch, oddanie od użytkowania i eksploatacja elektrowni jądrowej:
  1. program rozruchu obiektu jądrowego;
  2. zezwolenie na rozruch obiektu jądrowego;
  3. raport z rozruchu obiektu jądrowego;
  4. zezwolenie na użytkowanie;
  5. pozwolenie na użytkowanie.
 10. Rozwiązania prawne mające na celu przeciwdziałać przewlekłości postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych prowadzonych w związku z lokalizacją, budowa i eksploatacją elektrowni jądrowej.
 11. Reglamentacja działalności gospodarczej elektrowni jądrowej:
  1. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji energii;
  2. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu energii.
 12. Inwestycje towarzyszące.
 13. Składowisko odpadów promieniotwórczych.
 14. Indywidualne zapytania i konsultacje.

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Akademię Prawa Budowlanego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).